Privacy Statement

Privacy Statement Quality Contacts

Inleiding


Quality Contacts streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die u bij ons achter laat. Quality Contacts verwerkt bij een bezoek aan de website op een aantal wijze persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens het betreffen, welke grondslagen wij hebben om deze gegevens te verwerken en welke bewaartermijnen gehanteerd worden


Wie zijn wij?


Quality Contacts is een full service contactcenter dat inkomende en uitgaande klantcontacten faciliteert via telefoon, internet en post. Wij bieden diensten die organisaties snel en efficiënt kunnen ondersteunen in het vergroten van de bereikbaarheid of het verhogen van de conversie bij een salescampagne.


Het hoofdkantoor van Quality Contacts is gevestigd aan de Ferdinand Bolstraat 25B, 8021 ES te Zwolle. Daarnaast heeft Quality Contacts een vestiging in Alkmaar (Edisonweg 10, 1821 BN). Bij vragen over het verwerken van persoonsgegevens kunt u terecht bij onze manager kwaliteit door een e-mail te sturen naar security@qualitycontacts.nl of te bellen met 0224 – 224 224.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?


Quality Contacts verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens. Zo verwerken wij bij onze sollicitanten de sollicitatiegegevens, te denken valt aan een CV, naam- en adresgegevens en e-mailadres. Quality Contacts hanteert een screeningsbeleid, waarbij het in gang zetten van een VOG aanvraag deel uit kan maken van de aanstellingsprocedure. Tijdens de screening kan social media, zoals LinkedIn geraadpleegd worden.
Bent u bij ons in dienst of in dienst geweest dan hebben wij meer gegevens van u, het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidscontracten, verklaringen omtrent loonheffing en loonstrookjes.


Bent u een (voormalig) klant dan hebben wij vaak uw naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer in ons systeem staan. Dezelfde gegevens bewaren wij als u een leverancier van ons bent (geweest).
Als u onze website bezoekt en u maakt een terugbelverzoek dan verwerken wij uw naam en telefoonnummer.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?


Quality Contacts mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG) en uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Toestemming is bijvoorbeeld het geval bij het (langer dan vier weken) bewaren van sollicitatiegegevens. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken, neem hiervoor contact op met ons. De uitvoering van een overeenkomst is van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens van onze werknemers en bij onze klantrelaties.

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) en het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). Deze twee grondslagen zijn van toepassing bij bijvoorbeeld klachtenafhandeling, een verzoek tot een recht (uit de AVG) en bij het plegen van acquisitie om oud klanten terug te winnen en nieuwe klanten te enthousiasmeren.


Bewaartermijnen


De persoonsgegevens die u hebt opgegeven via een sollicitatie zullen in beginsel tot maximaal 1 jaar na afsluiting van de vacatureperiode bewaard blijven. Mocht u worden aangenomen bij Quality Contacts dan gelden er andere wettelijke bewaartermijnen, zoals een bewaartermijn van 7 jaar voor de Belastingdienst.
Uw persoonsgegevens als (voormalig) klant of (voormalig) leverancier van Quality Contacts worden niet langer bewaard dan 3 jaar na uitsturen/betalen van laatste factuur.
De gegevens die verwerkt worden naar aanleiding van een terugbelverzoek worden niet langer bewaart dan 2 jaar.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk in het licht van de AVG en geldende wettelijke bewaartermijnen.


Beveiliging


Quality Contacts heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Quality Contacts schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.


Uw rechten


Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. De volgende rechten zijn omschreven in de AVG:
Informatie: persoonsgegevens worden op verschillende wijze verwerkt binnen een organisatie.

Wilt u weten hoe dat gaat bij Quality Contacts, dan kunt u dat bij ons aanvragen en dan informeren wij u hierover.

Inzage: uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Dit zullen wij dan ook per e-mail met u delen, tenzij u dit anders wenst.

Rectificatie: persoonsgegevens kunnen aangepast worden indien ze bijvoorbeeld onjuist zijn.

Vergetelheid: indien u wilt dat wij (een deel van) uw persoonsgegevens wissen, dan kunt u dit bij ons aangeven. Het kan zijn dat een deel van de gegevens bewaard moeten blijven in verband met andere (wettelijke) doeleinde, zoals de administratieplicht (vanuit de Belastingdienst). Uiteraard zullen wij u daarover informeren.

Bezwaar (verzet): u kunt op het verwerken van (een deel van) persoonsgegevens bezwaar maken.

Overdraagbaarheid: uw persoonsgegevens kunnen overgedragen worden naar een ander organisatie of uzelf.

Wilt u meer weten over bovenstaande rechten of wilt u van één van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via security@qualitycontacts.nl of 0224 – 224 224.


Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving?

Dan horen wij dat natuurlijk graag en vragen wij u hierover contact op te nemen met de manager kwaliteit (security@qualitycontacts.nl of 0224 – 224 224).

U kunt hierover te allen tijde een klacht indienen bij de AP, hier leest u daar maar over.


Cookies


Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer/smartphone/tablet (afhankelijke met welk device u de website bezoekt). Quality Contacts gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Daarnaast stellen cookies ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en ons recruitmentproces en deze aan te passen en te verbeteren. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.


Vragen


Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Neem contact met ons op per e-mail op security@qualitycontacts.nl of via 0224 – 224 224.
Heeft u één van onze collega’s telefonisch gesproken en belde hij/zij uit naam van één van onze opdrachtgevers, dan verzoeken wij u voor alle privacy gerelateerde vragen het privacy statement van het desbetreffende bedrijf te raadplegen.

Wijziging van Privacy Statement

Quality Contacts behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie (datum hieronder zichtbaar) kunt u daarom ook altijd op onze website terugvinden.

Zwolle, februari 2021

Ontdekken wat we voor u kunnen betekenen?